Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


infozkousky

Základní Informace ke zkouškám z Matematiky I a II

Zkouška v předmětů Matematika I a II probíhá ve dvou úrovních - na úrovni A (též Alfa). Po splnění zkoušky v každém z těchto předmětů na úrovni Beta získává student(ka) 8 kreditů. Za splnění zkoušky na úrovni Alfa lze získat o 4 kredity více, tedy 12 kreditů. Pokud student(ka) úspěšně absolvuje obě zkoušky (B a později i A), může získat celkem maximálně 12 kreditů z každého předmětu (Matematika I a Matematika II). (Podrobněji viz Úrovně Alfa a Beta.)

Požadavky pro zkoušku úrovně B jsou redukovány. Úroveň zkoušky si studující volí sám. Pro úspěšné absolvování studijního programu TZSI je zkouška úrovně A povinná, může však být splněna v pozdějších semestrech.

Obecně se zkoušky na Fakultě strojní řídí Studijním a zkouškovým řádem pro studenty ČVUT v Praze. K organizaci zkoušek z Matematiky vydává Ústav technické matematiky speciálně pro každý semestr Vyhlášku o zkoušce po částech a Vyhlášku o zkouškách z Matematiky. Ta upravuje místa a časy konání zkoušek v daném semestru.

Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním systému KOS, nejpozději však dva dny před termínem zkoušky. Všechny vypsané termíny se týkají zkoušek obou úrovní, tj. Alfa i Beta. Pro zvolený termín se však student(ka) přihlašuje pouze na jednu z těchto dvou úrovní.

Podmínkou účasti u zkoušky je udělený a zapsaný zápočet ze cvičení, tj. jeho zápis ve studijním informačním systému KOS. Je povinností studenta, aby si zkontroloval, zda má svůj zápočet v KOSu zaznamenán. Zápočty z předchozího studia na fakultě se neuznávají, student(ka) musí získat zápočet vždy znovu. Zkouška absolvovaná bez uděleného zápočtu je neplatná.

Podmínka zápočtu se netýká samostatně zapisovaného předmětu Matematika I úrovně Alfa, pokud už má z předchozích semestrů student splněnu zkoušku z předmětu Matematika I.

Zkouška se koná písemnou formou a trvá 2 hodiny (studující, který zmešká začátek zkoušky, nemůže být zkoušen). Kromě psacích potřeb nejsou povoleny jiné pomůcky. Zkouškový test obsahuje 6 úloh. V testu lze získat celkem 100 bodů. Výsledná známka se stanoví v obou úrovních takto: <style margin-auto>

Celkový počet bodů Hodnocení Klasifikační stupeň
86 a více výborně A (1)
77 - 85 velmi dobře B (1-)
68 - 76 dobře C (2)
59 - 67 uspokojivě D (2-)
50 - 58 dostatečně E (3)
méně než 50* nedostatečně F (4)

</style> *Upozornění: Pokud student(ka) dosáhne ze zkouškového testu při zkoušce úrovně A méně než 50 ale více než 41 bodů (tedy alespoň 42), obdrží nabídku hodnocení E (dostatečně, známka 3) zkoušky úrovně B.

V případě klasifikace „nedostatečně“ si pro opravný termín může student(ka) zvolit úroveň zkoušky nezávisle na původní volbě.

Úspěšně vykonaná zkouška úrovně Alfa je současně i zkouškou úrovně Beta. Pokud však zkouška Beta byla vykonána úspěšně už
v předchozím termínu, pak pro ni platí původní klasifikace.

V případě úspěšného vykonání zkoušky úrovně Beta může student(ka) využít nevyčerpané zkouškové termíny ke složení zkoušky úrovně Alfa. Počet termínů se řídí Studijním a zkouškovým řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Pokud student(ka) ze závažných důvodů nesouhlasí s hodnocením svého testu, má možnost podat vedoucímu ústavu písemně zdůvodněnou žádost o komisionální přezkoumání testu.

Zkouška absolvovaná v opravném termínu, na který neměl student podle Studijního a zkušebního řádu nárok, je neplatná.

<-zpět

/data/www/sms.nipax.cz/data/pages/infozkousky.txt · Poslední úprava: 2018/04/27 15:03 (upraveno mimo DokuWiki)